Jako Administrator Pani/Pana Danych Osobowych firmy:
Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.
43-300 Bielsko Biała
ul. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 27
Telefon: +48 33 47 00 330
E-mail:

Informuję, iż:

a)       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. z siedzibą przy ul. Generała Mieczysława Boruty-Spiechowicza 27 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000025731, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy Sekcja Rejestrowa;

b)       Pełnomocnikiem Ochrony Danych Osobowych (RODO) jest Pan Andrzej Marczak, telefon kontaktowy:
+48 606 306 233, e-mail kontaktowy: , miejsce kontaktu bezpośredniego: siedziba firmy BPBP S.A.;

c)       Pani/Pana dane osobowe zawarte w niniejszej korespondencji będą przetwarzane w celu realizacji procesów komunikacyjnych uznanych za BPBP S.A. jako konieczne/wymagane lub wspomagające;

d)       Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są/mogą być:

·         upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy firmy BPBP S.A.;

·         podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, organizacyjną i techniczną firmy BPBP S.A.;

·         instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa;

e)       Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowych;

f)        Pani/Pana dane osobowe będą/mogą być przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane te dotyczą;

g)       Ma Pani/Pan prawo:

·         do dostępu w zakresie swoich danych oraz możliwość ich poprawiania;

·         do usunięcia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

·         do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem;

h)       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych było/jest dobrowolne  w zakresie czynności, o których mowa w punkcie c) niniejszej klauzuli informacyjnej;

i)         Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.