Zmodernizowana oczyszczalnia służy mieszkańcom i środowisku. Zakończyły się prace przy realizacji projektu pod nazwą “Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Turku oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Turek”.


Projekt pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Turku oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Turek”, dofinasowany z funduszy europejskich, to z pewnością jedna z największych inwestycji w historii Turku. Na to przedsięwzięcie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku na przestrzeni ostatnich trzech lat z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pozyskało 45.342.325,02 zł. Pozostałe pieniądze pochodziły z pożyczki z NFOŚiGW oraz środków własnych Spółki. Ostateczna wartość projektu wynosi 90.557.905,40 zł.


W połowie 2019 r. zawarta została umowa z wybranym w przetargu wykonawcą inwestycji, tj. konsorcjum: Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. z Bielska-Białej jako lider, oraz partnerzy: Energopol Trade Opole Sp. z o.o. z Opola i PPHU SADEKO Mirosław Nowak z Poddębic. Firma najpierw musiała uzyskać wszelkie pozwolenia związane z modernizacją oczyszczalni i budową kanalizacji, po czym przystąpiła do prac.

Przebudowa oczyszczalni ścieków


Najszybciej sfinalizowane zostały roboty przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, przepompowni ścieków i dużego odcinka sieci wodociągowej w rejonie osiedla Leśna w Turku. Natomiast prace prowadzone w oczyszczalni były o wiele bardziej skomplikowane. Dodatkowo olbrzymim wyzwaniem było nieprzerywanie działania oczyszczalni i nieprzerwany odbiór ścieków od mieszkańców Turku w trakcie prowadzonych prac. Udało się to bez żadnych komplikacji.


W czasie trwania projektu w oczyszczalni ścieków wybudowanych, przebudowanych lub zmodernizowanych zostało ponad 50 różnych obiektów. Mowa m.in o pompowni głównej, komorach pomiarowych, komorach rozdziału, komorze odgazowania, budynku krat, stacjach dmuchaw, pompowni osadów, wiacie higienizacji biologicznej osadów, zbiorniku wód technologicznych i odcieków, budynku laboratorium, magazynie paliw i surowców. Oczyszczalnia została rozbudowana o obiekty i urządzenia przygotowujące przeróbkę osadów wstępnych, nadmiernych i dowożonych, oraz przygotowanie osadów do przyrodniczego wykorzystania w rolnictwie, jako środek poprawiający jakość gleby. W wielu z wymienionych obiektów zamontowane zostały nowe urządzenia technologiczne. To instalacje nowoczesne i ergonomiczne, dzięki którym technologia oczyszczania została dostosowana do zmieniającej się na przestrzeni lat jakości ścieków, tj. o większym stężeniu zanieczyszczeń. Ponadto oczyszczalnia teraz częściowo zasilana jest z własnej instalacji fotowoltaicznej, wybudowanej w ramach projektu.

Efekt prac modernizacyjnych


W efekcie modernizacji oczyszczalnia ścieków w Turku, chociaż powstała w latach 60-tych ubiegłego wieku, w ogóle nie przypomina pierwotnej instalacji. Zmodernizowane obiekty oraz zamontowane nowoczesne i bardziej wydajne urządzenia sprawiły, że proces oczyszczania ścieków zużywa mniej energii, zaś sama technologia oczyszczania ścieków została dostosowana do ich zmieniającej się struktury.
Ponadto powstający w wyniku oczyszczania osad przerabiany jest na kompost, czyli organiczny środek poprawiający właściwości gleby w uprawach polowych roślin rolniczych i ozdobnych, w rekultywacji gruntów zdegradowanych i do zakładania trawników. Kompost już można kupować w PGKiM Sp. z o.o.
Co ważne, dzięki modernizacji oczyszczalni osiągnięty został zakładany efekt ekologiczny, to oznacza, że do środowiska wraca woda bez zanieczyszczeń, mogących wpłynąć na jakość środowiska.
Po modernizacji oczyszczalnia spełnia wyższe normy oczyszczania ścieków i jest bardziej przyjazna dla środowiska.

Zagłębiowski Park Sportowy to nie tylko kompleks obiektów sportowych, ale także miejsce spotkań, integracji i rozrywki. Stadion piłkarski może pomieścić ponad 11 tysięcy widzów. Posiada rekomendowaną przez FIFA – orientację stadionu piłkarskiego względem stron świata (delikatne skręcenie osi głównej boiska względem kierunku północ-południe). Z kolei stadion zimowy jest przystosowany do rozgrywania meczów hokeja na lodzie, zaś hala sportowa wykorzystywana jest do różnych celów, takich jak mecze siatkówki, koszykówki czy piłki ręcznej. 15 ha powierzchni Parku Sportowego to także miejsce dostosowane do organizacji koncertów, imprez plenerowych i targów.  Stworzona została przestrzeń publiczna zapewniająca komfortową komunikację pieszą dla kibiców – z parkowym charakterem – odizolowana od strefy parkingów i ruchu kołowego.

Czytaj więcej